zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

POV TXWV CAT BA, VIETNAM

Lub nroog Cat Ba
Lub koog pov txwv Cat Ba nyob rau lub xeev Hai Phong, Nyab Lab qaum teb. Lub xeev no nyob npuas ntug dej heev. Lub pov txwv no zoo nkauj heev. Lub pov txwv no yog ib thaj chaw uas cov neeg ncig tebchaws nyiam mus ua si thiab mus saib kawg li. Ntawm no muaj Hotel muaj chaw ua si, chaw noj haus thiab teb chaw da dej zoo nkauj kawg li. Feeb coob cov neeg mus ntawm no yog lawv mus rau Halong Bay ces lawv mus 2 hnub 3 hmos es lawv ua zaug mus saib lub pov txwv no.
 
Lub zos nplaim dej
Nyob ib ncig muaj ib lub zos yog cov neeg yug ntses lawv muaj li 200 tawm yim neeg nyob. Lawv ua lub neeg yug ntses noj xwb, ib txhia lawv twb tsis muaj av nyob tim ntug, lawv lub vaj lub tsev ces zoo li ib lub nkoj ntab yuj yeev saum nplaim dej xwb. Muaj cov chaw noj chaw haus uas zoo li lub nkoj nyob saum nplaim dej lawv tseem coj nkoj tuaj thab cov neeg mus rau tim lawv lub chaw noj mov. Feem  coob cov neeg Nyab Laj thiaj nyiam mus cov no xwb, cov neeg txawv tebchaws tsis tshuam mus. 
Lub qub chaw tub rog
Saum lub tsom faj tsom mus hauv hiav txwv thiab hauv nroog
Nyob rau saum lub roob siab yog lub chaw tub rog puag thaum ub lawv sib tua, koj mus saib saud muaj riam phom muaj txhua yam rau koj saib, tshwj xeeb tshaj mas yog tau xyuam yaj saib tuaj hauv lub roog thiab saib mus ib ncig mas zoo nkauj kawg li, luag tseem muaj lub tsom phaj rau koj tsom tib si thiab. Nyob ze ze ntawd muaj cov chaw da dej zoo ua si kawg li, lub caij ntuj so cov hluas nyiam mus ua si rau thaj chaw no kawg li. Yog leej twg xav mus ua si mas tsim nyog mus rau thaj chaw no, nws yog ib chaw zoo rau peb mus so kawg li. Tsis deb ntawd muaj ib lub pov txwv hu pov txwv liab no zoo nkauj tshaj li. Muaj sijhawm mus txog tebchaws no mas tsim nyog mus rau thaj tsam no.
 
Nce nto saum lub roob pob tsua ntawm lub pov txwv liab

Cov liab 
Thaum hmo ntuj muaj khw hmo ntuj lom zem kawg li thiab. Lub khw ntawd feem coob mas muag cov hlaws pliag deg rau lwm  yam uas zoo cov mus teeb rau hauv vaj hauv tsev kawg li. Saum lub pov txwv no kuj vam meej kawg, muaj txhua yam kev lom zem uas luag nyiam nyob rau ntawd thiab phim rau cov neeg uas nyiam kev lom zem kawg li thiab. Tiamsis yuav tau ceev faj tsam raug dag thiab.
Cov chw da dej nyob ib ncig