zwj pheej.JPG txiv txiaj.jpg nom.jpg
        Zwj Pheej Xeeb                       Txiaj Xab Vaj                     Kx. Nom Xyooj Hawj

Cov neeg uas HmongTours tau txais tos thiab tau pab dua los lawm cov lus tim khawv, nias mus nyeem  >>>> Next

HA GIANG NYAB LAJ QAUM TEBLub moos Dong Van (Tooj Peeb)
Nyob rau lub tebchaws Ha Giang (Huj Yaj) yog ib lub xeev nyob rau Vietnam qaum teb. Lub tebchaws no yog ib lub tebhcaws toj siab kawg li.  Thaum uas peb Hmoob khiav Suav teb los txog no ces sawvdaws cia li nyob ib ncig saum tej nqaj roob no los khwv noj khwv haus rau roob teb no nyob los txog niaj hnub nim no lawm. Tebchaws no thaum ub Hmoob kuj vam meej thiab kuj muaj ib tus Vajntxwv Hmoob uas hu Vaj Zoov Looj nyob rau lub xeev no lawm yav qaum teb thiab. Lub xeev no kuj dav, yav qaum teb yog Hmoob kav. Lub xeev no yog ib lub ntawm  3 lub xeev uas muaj Hmoob coob tshaj nyob Nyablaj teb. 

Tej teb roob zeb
  Peb cov Hmoob nyob tebchaws no nyob coob heev, tiamsis tu siab uas peb cov Hmoob nyob tebchaws no feem coob txom nyem heev vim tsis muaj liaj teb ua no. Lawv ua teb rau puag pem toj roob siab thiab pob zeb li pob zeb xwb. Tebchaws no  ib txhia tseem yuav ev av mus rau saum tej qhov zeb es cog tsob pob kws rau. Tebchaws no tsis muaj dej haus li. Txoj nyem dej haus heev. Tseem hwv mus muab Ximaas luam ib cov pas rau ces thaum nag los hlob dej los puv cov pas no ces cov pej xeem ib ncig tuaj nqa mus haus xwb. Luag tseem hais tias  cov nyob deb ces tuaj nqa mus haus hos cov nyob ze ib txhia tseem mus da. Cov laus nyob tebchaws no hais tias "peb muaj dej haus ces yog nplua nuj lawm". 

Hmoob tab tom ua teb
Mus txog tebchaws no saib mas kuj pab tus siab kawg li saib peb tsoom Hmoob lub neej. Tsis muaj dej haus, tsis muaj liaj teb ua. Lawv mus ntaus zog lawm puag tom suav, tau nyiaj Suav los ces ib lim tiam mus tom khw mam mus pauv nyiaj tom khw xwb. Koj mus tom khw koj yuav pom muaj ib co neeg pauv nyiaj tom khw xwb. 

Coj me nyuam npua mus muag
Dhau li ntawd tebchaws no kev khwv nyiaj ces yog xaws me ntsis khaub ncaws los yog yug tsiaj txhu thiab qoob loos coj mus muag xwb. Ib lim tiam no qhib khw ces mam coj qaib coj npua nrog rau twm thiab nyuj nees tuaj muag tom khw xwb, yog tsis li ntawd ces lawv tsis pom qab yuav mus nrhiav nyiaj los siv. Ib txhia ces thawm niaj thawm xyoo noj mov kuam xwb (mov pob kws). Ib txhia txiv neej lawv tseem tuaj ntxiv khau ntxiv khaub ncaws toj khw kom tau me ntsis nyiaj mus pab lub cuab lub yig. Muaj saib mas pab tu siab rau peb Hmoob kawg li. Yog leej twg tuaj ncig txog tebchaws Vietnam txhob Hnov qab mus saib peb cov Hmoob tebchaws no os mog.

Tsev Hmoob

Vaj Loog Huab Tai Hmoob